Turkhero Interactive

Kullan�m �artlar�

Turkhero Interactive haz�rlad��� web sitelerin i�eri�inden sorumlu de�ildir, Bu sorumluluk web site sahibine aittir. Haz�rlad���m�z web sitelerdeki i�erikler nedeniyle Turkhero Interactive'e sorumluluk y�klenilemez, y�neltilemez.

Turkhero Interactive referanslar�nda bulunan web siteleri Turkhero Interactive taraf�ndan tasarlanmakta ve kullan�ma sunulmaktad�r. Turkhero Interactive haz�rlad��� web sitelerin i�eri�inden sorumlu de�ildir; bu siteler, web site sahibi �irket veya ki�ilerin sorumlulu�undad�r..

Turkhero Interactive haz�rlad��� web sitelerinin i�eri�i hakk�nda soru ve �ikayetlerin muhatab� de�ildir.